Kiểm tra hệ thống ống nước bằng sắt dễ uốn : Xây dựng, Cài đặt, và Thuộc tính