quá trình xử lý nhiệt ống vỏ dầu,Vỏ dầu được kiểm tra và thử nghiệm như thế nào để đảm bảo chất lượng của chúng?